Omet al contingut

Josep Jordana

jordana-blanc

Avís legal

D’acord amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informem que aquesta web és titularitat de Josep Maria Jordana Claró, (d’ara endavant “EL TITULAR”), amb CIF: 47173028M, amb domicili a Plaça Catalunya, 9, 2n 2a 08206 Sabadell.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc web, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a EL TITULAR o a tercers que han autoritzat el seu ús. EL TITULAR presenta aquests continguts amb finalitats informatives i promocionals. EL TITULAR autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol ús d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a EL TITULAR, qui es reserva el dret d’iniciar les accions legals pertinents per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

EL TITULAR actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estiguin actualitzades en tot moment, tot i que no garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret de modificar aquests continguts en qualsevol moment. EL TITULAR tampoc serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos al lloc web.

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les Condicions Generals que, en el seu cas, s’estableixin per EL TITULAR en un document específic a tal efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fòrum que li pugui correspondre.